תקנון אתר וואלה!שופס קופונים

 1. 1. ברוכים הבאים לאתר וואלה!שופס קופונים (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת סיטי לייף סטייל בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").
 2. 2. האתר הינו תוצר של שיתוף פעולה בין חברת שופמיינד בע"מ למפעילת האתר.
 3. 3. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.
 4. 4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. 5. כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק בתעודת זהות ישראלית ובכרטיס אשראי ישראלי.
 6. 6. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני coupons@wallashops.co.il , בטלפון 5455624-03 או בפקס 153-507602603

ביצוע הזמנה וקבלת השירות לאחר השלמת הזמנה

 1. 7. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר שוברים לשירותים המוצרים למכירה באתר (להלן: השוברים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. יודגש, כי השוברים הינם שוברי הנחה למימוש של שירות המסופק על ידי הספק בבית עסקו בהנחה קבועה או שוברים הנושאים שווי כספי לרכישת שירותים או מוצרים שונים בבית העסק של הספק במחיר הנחה קבוע מערך השווי הכספי הנקוב בם. מובהר, כי כל המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ (אלא אם צוין במפורש אחרת)
 2. 8. לצורך ביצוע הזמנה על השתמש למלא טופס הזמנה הכולל בין היתר את הפרטים שלהלן: (א) שם מלא (ב) מספר ת.ז. (ג) כתובת דוא"ל תקינה (ד) מספר טלפון נייד (ה( פרטי כרטיס אשראי.

מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

 1. 9. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) חיוב כרטיס האשראי על ידי מפעילת האתר; (ב) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע").
 2. 10. לאחר השלמת ההזמנה ואישורה על ידי מפעילת האתר, מפעילת האתר תשלח באמצעות הדוא"ל שנמסרה על ידי הלקוח במעמד הרכישה קבלה וכן את השובר שנרכש.
 3. 11. אלא אם כן נאמר אחרת באתר ו/או בשובר, מימוש השובר ייעשה במישרין על ידי הלקוח בבית העסק לצורך קבלת השירות על פי השובר. באחריות הלקוח להציג את השובר בבית העסק לצורך קבלת השירות הכלול בשובר ולהזדהות בבית העסק (ככל ויידרש לכך). למען הסר ספק, בגין כל רכישה של שובר בודד הלקוח יהא רשאי להדפיס שובר אחד בלבד ולשימוש חד פעמי בלבד.

הפרות וסעדים

 1. 12. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 2. 13. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. 14. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה להפרה (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי.
 4. 15. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
 5. 16. כפי שהועברו מהספקים. מפעילת האתר לא תישא ,(AS-IS) כל התכנים מוצגים כמות-שהם באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
 6. 17. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  1. א.   מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  2. ב.   מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
  3. ג.   מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
  4. ד.   במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 7. 18. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

הגנת הצרכן/ביטול עסקה

 1. 19. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
 2. 20. מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם אלו הקבועים בחוק והתקנות.
  1. א.   ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
  2. ב. ברכישת שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה.
 3. 21. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
  1. א.   טובין פסידים;
  2. ב.   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
 4. 22. דמי ביטול. מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 5. 23. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב אל מפעילת האתר בלבד, באמצעות שליחת הודעת דוא"ל ל coupons@wallashops.co.il או שליחת פקס ל  153-   .507602603

מיאון אחריות והגבלת אחריות

 1. 24. מובהר, כי מפעילת האתר היא האחראית הבלעדית לאתר לרבות למכירות המבוצעות באתר, הפרסומים, הסכמי ההתקשרות עם הספקים, חיוב וזיכוי כרטיסי האשראי, מתן שירות לפני ואחרי מכירה וכל עניין הקשור עם הפעלת האתר.
 2. 25. הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק השירות.
 3. 26. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
 4. 27. העדר אחריות לתכנים ולאתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור.
 5. 28. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
 6. 29. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. במקרה כזה, ההזמנה תבוטל והלקוח יזוכה בסכום בו חויב.
 7. 30. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא.

מדיניות פרטיות

 1. 31. מדיניות פרטיות. מפעילת האתר ושופמיינד בע"מ מתחייבות שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא קבלת הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר ושופמיינד בע"מ יאפשרו גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. 32. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, במישרין או בעקיפין, למפעילת האתר ו/או לשופמיינד בע"מ במועד הרישום לאתר ו/או במועד מוקדם יותר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 3. 33. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגר המידע של שופמיינד בע"מ.
 4. 34. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר לשופמיינד ולמפעילת האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי שופמיינד בע"מ (חברות בנות) ו/או בשופמיינד בע"מ (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם שופמיינד בע"מ בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").
 5. 35. הסכמה לקבלת דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת דוא"ל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לשופמיינד בע"מ ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת שופמיינד בע"מ לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי שופמיינד בע"מ ו/או צדדים קשורים , לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 6. 36. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של שופמיינד בע"מ, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת שופמיינד בע"מ, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחו
 7. 37. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של שופמיינד בע"מ, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
 8. 38. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לשופמיינד בע"מ להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי השירותים, לרבות לצורך אספקת השירות שהוזמן באתר.
 9. 39. העברת מידע ללא פרטים מזהים. שופמיינד בע"מ תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
 10. 40. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר ו/או שופמיינד בע"מ יהיו רשאים לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 11. 41. הודעות מערכת. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת. לעניין זה יודגש, כי שליחת שובר וחשבונית אינם דבר פרסומת כמשמעותו בחוק התקשורת.

הדין החל

 1. 42. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.
נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 03.10.2018
קנייה מהנה מצוות וואלה! שופס קופונים.